Dla firmy Dakshampooz siedzibą w Grote Voort 293A, 8041 BL Zwolle, zarejestrowana w Izbie Handlowej w Zwolle pod numerem 58685979


Artykuł 1 - Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, wycen, umów i przyznanych przydziałów.


1.2 Holenderski tekst ogólnych warunków handlowych zawsze ma decydujące znaczenie dla ich interpretacji.


1.3 W niniejszych warunkach „klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zawarła lub chce zawrzeć umowę z dostawcą, a ponadto jej przedstawiciel (y), w tym personel sklepu , upoważnionych przedstawicieli, cesjonariusza (n) i spadkobiercy (-ów).


1.4 W niniejszych warunkach „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej, lub klienta, który zajmuje porównywalne stanowisko z konsumentem i zawarł umowę z dostawcą. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą również konsumenta, chyba że nastąpiło wyraźne odstępstwo.


1.5 Uzupełnienia i / lub odstępstwa od niniejszych warunków mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie między dostawcą a klientem.


1.6 Jeśli dostawca odstąpił od niniejszych warunków z klientem w jakiejkolwiek umowie, klient nigdy nie może powoływać się na to odstępstwo w kolejnych umowach. Odstępstwa od tych warunków muszą być każdorazowo wyraźnie uzgodnione.


1.7 Odwołanie się przez klienta do jego własnych ogólnych warunków jest jednoznacznie odrzucane przez dostawcę.


1.8 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne, unieważnione lub zniszczone, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostaną w pełni obowiązujące. Dostawca i klient podejmą wówczas wzajemne konsultacje w celu uzgodnienia nowych postanowień. W ten sposób cel i znaczenie pierwotnych postanowień zostaną uwzględnione w jak największym stopniu.


1.9 Jeżeli między stronami zaistnieje sytuacja, która nie jest uregulowana w niniejszych ogólnych warunkach, przy ocenie tej sytuacji należy w jak największym stopniu uwzględnić cel i zakres niniejszych ogólnych warunków.


Artykuł 2 Oferty, wyceny i porozumienia

2.1 Wszystkie oferty i wyceny dostawcy, w formie cenników lub w inny sposób, w tym oferty ustne i wyceny oraz inne oświadczenia przedstawicieli i / lub pracowników dostawcy, są niezobowiązujące i podlegają potwierdzeniu zgodnie z przepisami artykułu 2.4. niniejszych ogólnych warunków.


2.2 Oferta lub wycena wygasa, jeśli produkt, którego dotyczy oferta lub wycena, nie jest już dostępny.


2.3 Dostawca nie może zostać pociągnięty do jego ofert lub wycen, jeśli klient może rozsądnie zrozumieć, że oferta, wycena lub ich część zawiera oczywisty błąd lub błąd pisarski.


2.4 Umowa zostaje zawarta dopiero po jej pisemnym potwierdzeniu przez dostawcę w ciągu 8 (ośmiu) dni od złożenia zamówienia przez klienta lub jeśli rozpoczął on realizację zamówienia w ciągu 8 (ośmiu) dni.


2.5 Jeżeli zamówienie odbiega od oferty zawartej w ofercie lub wycenie, dostawca nie jest nim związany. Umowa nie zostanie wówczas zawarta zgodnie z tym odbiegającym zamówieniem, chyba że dostawca wskaże inaczej.


2.6 W przypadku dostawy w różnych częściach umowę uważa się za zawartą w całości, jeśli nastąpi pierwsza częściowa dostawa.


2.7 Wszelkie umowy, obietnice i / lub zmiany w umowie złożone klientowi przez dostawcę lub w jego imieniu (za pośrednictwem jego personelu) w późniejszym terminie są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez dostawcę w ciągu 8 (ośmiu) dni lub przez dostawcę wdroży je częściowo w ciągu 8 (ośmiu) dni.


2.8 Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym, że klient, według wyłącznego uznania dostawcy, wykaże wystarczającą zdolność kredytową do wykonania umowy w zakresie finansowym.


2.9 Dostawca ma prawo, w momencie zawarcia umowy lub po zawarciu umowy, przed dalszą dostawą zażądać od klienta zabezpieczenia, że ​​wszystkie płatności i inne zobowiązania zostaną spełnione.


2.10 Jeżeli uzna to za wskazane lub konieczne dla prawidłowego wykonania złożonego zamówienia, Dostawca jest upoważniony do zaangażowania innych osób w wykonanie umowy, której koszty zostaną przeniesione na Zamawiającego zgodnie z przedstawionymi ofertami. Jeśli to możliwe i / lub jeśli to konieczne, dostawca skonsultuje się w tej sprawie z klientem. Jeśli klient jest konsumentem, koszty te zostaną podane z góry.


2.11 Dostawca jest uprawniony do dostarczenia towaru za pobraniem.


Artykuł 3 - Ceny / ceny sprzedaży

3.1 Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i ceny loco magazyn, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.


3.2 Ponadto, o ile wyraźnie nie określono inaczej, cena nie obejmuje: specjalnych ceł przywozowych i / lub innych podatków i opłat - specjalnego materiału opakowaniowego i / lub opakowania - kosztów załadunku i rozładunku, transportu i ubezpieczenia


3.3 Ceny oparte są na cenach własnych obowiązujących w momencie składania oferty. Jeżeli te koszty wzrosły od daty złożenia oferty z powodu wzrostu cen surowców, materiałów pomocniczych, części, kosztów transportu, wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, opłat podatkowych, ceł importowych, kursów wymiany itp., Dostawca jest uprawniony do przeniesienia tego wzrostu cen.


3.4 Postanowienia poprzedniego paragrafu mają również zastosowanie, jeżeli te czynniki zwiększające koszty były przewidywalne w momencie zawierania umowy.


3.5 W przypadku, gdy podwyżka ceny już zawartej umowy przekracza 15% uzgodnionej ceny, Klient ma prawo rozwiązać umowę bez interwencji sądu za pomocą listu poleconego, w którym to przypadku jest zobowiązany lub wynagrodzenie za wykonaną pracę proporcjonalnie. W tej części postanowienia niniejszych warunków pozostają w pełni obowiązujące.


3.6 Jeśli klient jest konsumentem, ma on prawo do odstąpienia od umowy, jeśli cena wzrośnie zgodnie z ust. 3, chyba że podwyżka ceny nastąpi dopiero po trzech miesiącach od zawarcia umowy, w którym to przypadku ust. 5 stosuje się mutatis mutandis.


3.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania (minimalnych) cen sprzedaży ustalonych przez dostawcę za dostarczone towary, chyba że klient wyraźnie uzgodni inaczej na piśmie z dostawcą.


3.8 Jeżeli klient naruszy postanowienia poprzedniego paragrafu, dostawca ma prawo rozwiązać wszystkie (jeszcze nie wykonane) umowy dostawy bez interwencji sądowej i uznać umowę za rozwiązaną na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b, bez uszczerbku dla na pozostałe postanowienia art. 7 w szczególności. Ponadto wszystkie roszczenia dostawcy wobec klienta stają się natychmiast wymagalne i płatne.


Artykuł 4 - Dostawa / czas dostawy

4.1 W przypadku opóźnionej dostawy dostawca musi zostać wyraźnie powiadomiony o zwłoce i musi otrzymać ostateczny termin dostawy.


4.2 Klient jest zobowiązany do zakupu produktów w momencie ich udostępnienia. Jeżeli klient odmówi zakupu produktu w momencie jego udostępnienia lub dopuści się zaniedbania w dostarczeniu informacji niezbędnych do dostawy, dostawca ma prawo do przechowywania produktów na koszt i ryzyko klienta.


4.3 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia (zapakowania) dostarczonego towaru niezwłocznie po dostawie pod kątem ewentualnych braków w zakresie ilości opakowań i widocznych uszkodzeń lub do przeprowadzenia tej kontroli niezwłocznie po poinformowaniu przez dostawcę, że towar jest dostępny dla klient. Jakiekolwiek wady / do (opakowania) dostarczonego towaru, które pojawią się w momencie dostawy, klient musi wykazać na dowodzie dostawy, fakturze i / lub dokumentach przewozowych, w przeciwnym razie reklamacja z tego tytułu nie będzie być dłużej przetwarzane. Obowiązkiem klienta jest, składając podpis przy odbiorze towaru, wskazanie wszystkich uszkodzeń i braków stwierdzonych w liście przewozowym przewoźnika, tak aby przewoźnik nie mógł później powoływać się na podpis klienta przy reklamacji. odbiór w dobrym stanie. Administracja dostawcy jest w tym przypadku wiążąca.


4.4 Kupujący jest również zobowiązany do sprawdzenia niezwłocznie po dostawie, czy jakość i ilość dostarczonego towaru odpowiadają ustaleniom i spełniają wymagania, jakie strony w tym zakresie ustaliły. Wszelkie widoczne wady należy zgłosić dostawcy zgodnie z procedurą opisaną w art. 9. Wszelkie niewidoczne wady należy zgłosić dostawcy na piśmie niezwłocznie, ale w każdym przypadku w ciągu 14 (czternastu) dni od ich wykrycia. Zgłoszenie musi zawierać opis wady, jak najbardziej szczegółowy, tak aby dostawca był w stanie odpowiednio zareagować. Klient musi umożliwić dostawcy zbadanie reklamacji lub zlecenie jej zbadania.


4.5 Klientowi nie wolno używać produktu, w przypadku którego wcześniej stwierdził wadę. Klient jest zobowiązany do zatrzymania towaru, w którym stwierdził wadę, aby dostawca miał możliwość przeprowadzenia dochodzenia. Obowiązek zatrzymania przez kupującego wygasa po całkowitym załatwieniu reklamacji przez dostawcę.


4.6 Niewielkie odchylenia w jakości, ilości, kolorach, wykończeniu, rozmiarze, wadze itp., Które są uznawane za dopuszczalne w handlu lub nieuniknione technicznie, nigdy nie dają klientowi prawa do odmowy jakiejkolwiek dostawy.


4.7 Dostawca jest uprawniony do dostaw częściowych (dostaw częściowych), za które dostawca może wystawiać osobne faktury. Klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty zgodnie z postanowieniami art.


4.8 Obowiązek dostawy przez dostawcę jest spełniony, jeżeli towar był raz zaoferowany klientowi. Potwierdzenie odbioru podpisane przez klienta lub osobę go reprezentującą jest pełnym dowodem dostawy.


4.9 W przypadku braku zakupu przez klienta, koszty podróży, przechowywania i inne koszty pokrywa klient. Po upływie czterech tygodni dostawca ma prawo do (prywatnej) sprzedaży tych artykułów. Koszty sprzedaży prywatnej pokrywa klient, bez uszczerbku dla prawa dostawcy do żądania postanowień artykułu 7.3.


Artykuł 5 - Siła wyższa

5.1 W przypadku siły wyższej, która obejmuje również: strajk, pożar, utratę mienia podczas transportu, szkody wodne, działania rządowe, szkody podczas transportu lub transportu, zakaz eksportu, wojnę, mobilizację przeszkód importowych lub eksportowych i wszystkie inne sytuacje, które nie mogą być skierowane do dostawcy i które czasowo lub w inny sposób uniemożliwiają wykonanie umowy, dostawca jest uprawniony, według własnego wyboru, do przedłużenia czasu dostawy o czas trwania tej przeszkody lub do anulowania zakupu, o ile ma to wpływ przez przeszkodę.


5.2 Jeśli przeszkoda nie trwa dłużej niż jeden miesiąc, klient nie jest upoważniony do anulowania. Jeśli przeszkoda trwa dłużej niż jeden miesiąc, klient ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem, że jest to przesyłane listem poleconym, a pismo to wpłynie do dostawcy przed dostawą zakupionego przedmiotu.


5.3 Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty za świadczenia, które zostały wykonane w ramach realizacji przedmiotowej umowy, zanim zaistnieje okoliczności powodujące działanie siły wyższej.


Artykuł 6-Przeniesienie własności

6.1 Do czasu wypełnienia przez klienta wszystkich zobowiązań (płatności) dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy.


6.2 Kupujący nie jest upoważniony do przeniesienia dostarczonego towaru na osoby trzecie jako zabezpieczenie lub własność. Klientowi nie wolno również przekazywać dostarczonego towaru do użytku osobom trzecim, chyba że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


6.3 W przypadku odsprzedaży przez kupującego towarów, które nie zostały (jeszcze) zapłacone, w całości lub w części, kupujący przeniesie roszczenie wynikające z tej odsprzedaży przeciwko kupującemu dostawcy, przy czym każde przeniesienie będzie traktowane jako (częściowa) płatność.


6.4 Klient jest zobowiązany do przekazania dostawcy odpowiednich danych dotyczących odsprzedaży na jego pierwsze żądanie, tak aby dostawca mógł pobrać należną kwotę bezpośrednio od kupującego od klienta. Kwota zapłacona dostawcy przez tego kupującego zostanie odjęta od całkowitej kwoty, którą kupujący jest winien dostawcy.


6.5 W przypadku odsprzedaży klient jest zobowiązany do zachowania w stosunku do kupującego takiego samego zastrzeżenia, jak określono w niniejszym artykule.


6.6 Jeżeli odbiorca nie wywiązuje się w terminie lub nie wywiązuje się należycie z jakichkolwiek zobowiązań wobec dostawcy wynikających z umowy lub jeśli wystąpi inna okoliczność, o której mowa w art. 7.1, dostawca ma prawo odebrać dostarczony towar bez powiadomienia interwencja sądowa. Klient z góry udziela dostawcy bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody na wejście do wszystkich miejsc, w których znajdują się nieruchomości dostawcy, a także do wszystkich innych miejsc niezbędnych do odbioru tych produktów.


6.7 Klient musi zawsze robić wszystko, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby chronić prawa własności dostawcy.


6.8 W przypadku, gdy dostawca faktycznie odebrał dostarczony towar, umowa zostanie rozwiązana zgodnie z postanowieniami artykułu 7.1.


6.9 Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dostawcę na piśmie o zajęciu towaru dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności lub w przypadku, gdy osoby trzecie dochodzą praw do tego, co zostało dostarczone przez dostawcę, o ile jest to (nadal) własnością dostawcy, a także gdy wystąpi jakikolwiek określony w art. 7.1.


Artykuł 7 - Anulowanie / rozwiązanie umowy

7.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy (umów) z klientem bez interwencji sądowej lub do zawieszenia zobowiązań wynikających z umowy, jeśli: odbiorca ogłosi upadłość, złoży wniosek o zawieszenie płatności lub znajduje się pod zarządem. / zarząd komisaryczny, przechodzi w stan likwidacji lub jeśli zachodzi inna okoliczność, w której klient nie może już swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Kupujący nie płaci faktur (w terminie) lub w inny sposób nie wywiązuje się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej lub innej umowy zawartej między stronami lub nie wywiązuje się prawidłowo lub terminowo. Po zawarciu umowy dostawca dowiaduje się o okolicznościach, które dają dobry powód do obaw, że odbiorca nie wywiąże się ze swoich (płatniczych) zobowiązań.


7.2 W przypadku zawieszenia lub rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, wszystkie roszczenia wobec klienta stają się natychmiast wymagalne i wymagalne, a dostawca jest również uprawniony do żądania pełnego odszkodowania za szkody, utracony zysk i / lub utracone odsetki.


7.3 Pozycja „utracony zysk” wyniesie 25% uzgodnionej ceny, chyba że dostawca udowodni inaczej.


7.4 Pozycja „utracone odsetki” zostanie wyliczona na podstawie obowiązujących wówczas odsetek ustawowych.


7.5 Jeżeli dostawca przystąpi do zawieszenia lub rozwiązania umowy na podstawie postanowień niniejszego artykułu, nie jest on w żaden sposób zobowiązany do zapłacenia kupującemu odszkodowania za szkody lub koszty, które w rezultacie powstają.


Artykuł 8 - Ryzyko transportowe / przeniesienie ryzyka

8.1 Wszelkie ryzyko związane z transportem lub towarami, które mają być dostarczone lub dostarczone (takie jak na przykład ryzyko utraty, uszkodzenia lub amortyzacji) spoczywa na kliencie od momentu opuszczenia magazynu dostawcy. Dotyczy to zarówno szkód bezpośrednich, jak i pośrednich, nawet jeśli klient żąda, aby listy przewozowe, adresy przewozowe itp. Zawierały klauzulę stwierdzającą, że wszelkie szkody transportowe są na koszt i ryzyko nadawcy.


8.2 Jeśli klient jest konsumentem i uzgodniono, że towar zostanie mu dostarczony do domu, ryzyko związane z dostawą lub dostawą nie przechodzi do momentu faktycznej dostawy.


8.3 Sposób transportu, wysyłki, pakowania itp. Zostanie określony przez dostawcę jako dobrego przedsiębiorcę, jeśli klient nie dostarczy dalszych instrukcji. Wszelkie szczególne życzenia klienta dotyczące transportu i / lub wysyłki zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy życzenia te zostaną zaakceptowane przez dostawcę, a klient zadeklaruje, że poniesie dodatkowe koszty z tym związane.


Artykuł 9 - Reklama

9.1 Reklamacje / reklamacje dotyczące dostawy muszą być składane przez klienta na piśmie lub e-mailem do działu obsługi klienta dostawcy w ciągu 8 (ośmiu) dni od otrzymania dostawy.


9.2 Reklamacje dotyczące faktur dostawca musi otrzymać w ciągu pięciu dni od daty wysłania.


9.3 Po upływie terminu określonego w 9.1 lub 9.2 przyjmuje się, że odbiorca zaakceptował dostarczony towar lub fakturę. W takim przypadku reklamacje nie będą już rozpatrywane przez dostawcę.


9.4 Składanie skarg / roszczeń nigdy nie zwalnia klienta z jego zobowiązań płatniczych, postanowienia artykułu 12 będą w pełni egzekwowane.


9.5 W celu zastosowania niniejszych postanowień, każda dostawa częściowa jest traktowana jako oddzielna dostawa.


9.6 Klient nie jest uprawniony do zwrotu towarów, których dotyczy reklamacja, bez pisemnej zgody dostawcy.


9.7 W przypadku stwierdzenia, że ​​reklamacja jest nieuzasadniona, koszty poniesione przez dostawcę w związku z tym, takie jak koszty dochodzenia, zostaną poniesione przez klienta.


Artykuł 10 - Odpowiedzialność i gwarancja

10.1 Jeżeli dostawca ponosi odpowiedzialność, wówczas odpowiedzialność ta jest ograniczona do tego, co jest uregulowane w tym przepisie.


10.2 Gwarancja na dostarczony towar jest całkowicie zgodna i ograniczona do gwarancji udzielonej przez producenta w / w towaru.


10.3 Nigdy nie udziela się gwarancji w przypadku uszkodzenia.


10.4 Jeżeli produkt, który ma wadę konstrukcyjną, materiałową lub produkcyjną, powoduje uszkodzenie osób lub innych rzeczy, za które dostawca ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty faktury zamówienia lub przynajmniej do tej części zamówienia z dnia którego dotyczy zobowiązanie.


10.5 Odpowiedzialność dostawcy jest w każdym przypadku zawsze ograniczona do kwoty płatności od jego ubezpieczyciela, w stosownych przypadkach.


10.6 Dostawca odpowiada tylko za szkody bezpośrednie. Dostawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym na przykład za szkody następcze, utracone zyski i utracone oszczędności.


10.7 Dostawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki dostarczanych przez siebie produktów i usług, jeżeli okaże się, że klient lub użytkownik / konsument: nie zastosował się do instrukcji użytkowania - dodał do produktu inne produkty, które posiadają ten produkt dostawcy unieważnia - jest uczulony na produkt dostawcy lub reaguje uczulająco na produkt - nie przechowywał produktu w zalecany sposób lub używał produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony - podjął produkt niekonsumpcyjny - wykorzystał produkt po upływie terminu ważności - dostarczył dostawcy nieprawdziwych i / lub niekompletnych informacji, a dostawca przyjął te informacje - użył produktu, gdy klient wiedział, że produkt ma wadę .


10.8 Dostawca również nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe konsekwencje spowodowane przez lub skutki okoliczności niezależnych od dostawcy, w tym na przykład ekstremalne warunki pogodowe.


10.9 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za porady dotyczące produktów, które mają być zastosowane lub inne porady, chyba że z klientem została zawarta odrębna umowa o doradztwo, w której klient faktycznie przewiduje wynagrodzenie za prace doradcze, które mają być wykonane przez dostawcę. Jeżeli dostawca ponosi odpowiedzialność za usługi doradcze na podstawie tego przepisu, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty faktury za wykonane usługi doradcze.


10.10 Jeżeli klient jest konsumentem, obowiązują przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności dostawcy.


10.11 Jeśli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony dostawcy, powyższe ograniczenia dotyczące odpowiedzialności dostawcy nie mają zastosowania.


10.12 Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego wszystkie koszty naprawy lub wymiany obciążają klienta.


Artykuł 11 - Przesyłki zwrotne

11.1 Przesyłki zwrotne nie są dozwolone bez uprzedniej zgody dostawcy. Jeśli mimo to wystąpią, wszystkie koszty związane z wysyłką obciążają klienta. W takim przypadku dostawca może przechowywać towary na koszt i ryzyko klienta (pod osobami trzecimi) lub przechowywać je do dyspozycji.


11.2 Przesyłki zwrotne, które nie zostały przyjęte, w żaden sposób nie zwalniają klienta z obowiązku zapłaty.


11.3 W odniesieniu do faktycznych kosztów związanych z przesyłkami zwrotnymi lub kosztów wynikających z działań podjętych przez dostawcę w związku z przesyłkami zwrotnymi, określone oświadczenie dostawcy jest wiążące dla klienta, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego.


11.4 Koszty i ryzyko związane z transportem przesyłek zwrotnych ponosi klient, z wyjątkiem przypadku, gdy wysyłka zwrotna następuje w wyniku błędu po stronie dostawcy.


11.5 Otwartych kanistrów nie można zwrócić. Do testów zaleca się zamówienie 10-litrowego środka do szybkiego czyszczenia miękkiego ścierania.


Artykuł 12 - Płatność

12.1 Płatności należy dokonać netto, gotówką przy odbiorze lub za pomocą depozytu lub przelewu na konto bankowe wskazane przez dostawcę w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od daty dostawy lub wystawienia faktury. Data waluty podana na wyciągach bankowych dostawcy służy jako data płatności. Płatności online są realizowane we współpracy z Intotrust vof.


12.2 Jeżeli kwota faktury nie zostanie odebrana od klienta w ciągu 8 (ośmiu) dni, klient popada w zwłokę z mocy prawa. Klient jest wówczas winien odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie od kwoty faktury, ważne w okresie, w którym klient zalega z płatnością, przy czym czas ten liczony jest w pełnych miesiącach.


12.3 Jeżeli płatność za fakturę nie zostanie odebrana w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od daty wystawienia faktury i jeśli zostaną podjęte środki prawne w celu uzyskania płatności wobec klienta, ten ostatni jest zobowiązany do zapłaty (pozasądowych) kosztów windykacyjnych , które są ustalone na minimum 15% kwoty do zapłaty. To z minimalną kwotą 125,00 € bez uszczerbku dla jakichkolwiek kosztów prawnych, które klient ponosi na mocy orzeczenia sądu.


12.4 Płatności dokonywane przez klienta lub w jego imieniu służą najpierw do rozliczenia kosztów i odsetek, a następnie najstarszych zaległych faktur, nawet jeśli klient zaznaczy, że płatność dotyczy późniejszej faktury.


12.5 Jeżeli odbiorca nie zapłaci za dostawę częściową, dostawca ma prawo zawiesić inne zamówienia na dostawy, które nie zostały jeszcze zrealizowane, do okresu, w którym klient pozostawi niezapłaconą fakturę należną (częściową), bez uszczerbku dla prawa dostawcy ostateczne dokonanie dostaw po zawiadomieniu o zwłoce i zażądanie zapłaty tego, czego dostawca musi się wówczas domagać, bez uszczerbku dla prawa dostawcy do odszkodowania zgodnie z postanowieniami artykułu 7.2.


12.6 Jeśli klient jest konsumentem, regulacje prawne mają zastosowanie do płatności i odbioru faktury przesłanej klientowi przez dostawcę.


12.7 Dostawca ma prawo żądać od klienta zaliczki przed dostarczeniem lub dostarczeniem produktów, których dotyczy ta zaliczka.


Artykuł 13 - Możliwość przenoszenia

13.1 Klientowi nie wolno przenosić swoich praw i / lub obowiązków wynikających z umowy zawartej z dostawcą.


13.2 Wbrew postanowieniom paragrafu 1, przeniesienie praw i / lub obowiązków jest możliwe tylko po poinformowaniu przez klienta o tym dostawcy i uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody dostawcy.


Artykuł 14 - Prawo właściwe i spory

14.1 Umowy zawarte z dostawcą podlegają prawu holenderskiemu, nawet jeśli strona zaangażowana w stosunek prawny ma miejsce zamieszkania za granicą. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej jest wykluczone.


14.2 W zakresie interpretacji warunków handlu międzynarodowego obowiązuje najnowsza wersja „Incoterms” opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC).


14.3 Wszelkie spory między dostawcą a klientem wynikające z umów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Zwolle, chyba że w takim sporze właściwy jest sąd rejonowy z siedzibą w Holandii.


Zwróć uwagę! Dostawy Dakcoating odbywają się w dni robocze w godzinach pracy biura. Czas dostawy to dwa tygodnie, cel to 5 dni roboczych. Jeśli nie wskazałeś, że rozładunek jest dozwolony, gdy nikogo nie ma w domu i nikogo nie ma lub nie ma możliwości dostawy, kierowca zabierze ze sobą materiały. Materiały zostaną ponownie zaoferowane innego dnia, po uwzględnieniu nowych kosztów transportu.